Záujmové krúžky

Záujmové krúžky

Miništrantský: Mgr. Ščúry
Zdravotnícky: Mgr. Krajčiová
Moderná gymnastika: Mgr. Ölvecká
Technický krúžok:  Ing. Holos a Ing. Gašpar
Športové hry II. stupeň: Mgr. Sladkovský
Stolný tenis: Mgr. Sladkovský

Florbal dievčatá II. stupeň:  Mgr. Sladkovský

Centrum voľného času pri ZŠ sv. Dominika Savia
Futbal I. stupeň –  Mgr. Nociar
Florbal chlapci II. stupeň –  Mgr. Nociar

Matematika 9. A: Mgr. Krajčiová

Zdravotnícky krúžok – Mgr. Krajčiová

Vážení rodičia, dovoľte nám, aby sme vás informovali o zmenách zákona o financovaní CVČ. Ak vaše dieťa bude v aktuálnom školskom roku navštevovať viaceré centrá voľného času, budete musieť vy, ako jeho zákonní zástupcovia čestne vyhlásiť, že poskytujete súhlas na započítanie svojho dieťaťa do zberu údajov iba pre jedno centrum voľného času podľa § 7a, odsek 2 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov.