Poplatky

Príspevok do spoločenstva rodičov

Príspevok 30€ na rodinu, bol navrhnutý na stretnutí rady rodičov a schválený písomným hlasovaním rodičov do 30.9.2021. Sumu je možné uhradiť aj v splátkach. Prvú splátku je potrebné uhradiť   do konca kalendárneho roka 2021, druhú do 15.3.2022.
Suma: 30€
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2178 1275
Ćíslo účtu: 2621781275/1100
Vedený v Tatra Banka a.s.
Správa pre prijímateľa: meno žiaka, trieda (príklad: Janko Mrkvička, 1.A)

Poplatok za stravu   od 1.1.2021

Predpis platby od 01.01.2021

OBED

s dotáciou

bez dotácie

Režijné
náklady

Mesačne

1/2021 –
06/2021

I. stupeň

0,01 €

1,21 €

3,00 €

3,20 €

19,20 €

II. stupeň

0,10 €

1,30 €

3,00 €

5,00 €

30,00 €

Platobné informácie    

IBAN:   SK25  0200  0000  3500  1753  4412

Variabilný symbol :  evidenčné číslo stravníka –  pridelené v ŠJ

Konštantný symbol :   0968

Doplňujúci údaj :  meno, priezvisko, trieda

 

 

Obedy v našej škole zabezpečuje:

Základná škola – školská jedáleň, Námestie mládeže 587/17, Zvolen

 

Predpis platby

OBED s dotáciou bez dotácie Režijné náklady (mesačne) Jednorázový príspevok 9/2019 – 12/2019 (76 školských dní)
I. stupeň 0,00 € 1,15 € 2,00 € 20,00 € 28,00 €
II. stupeň 0,03 € 1,23 € 2,00 € 20,00 € 30,28 €

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť. Ak zákonný zástupca dieťa neprítomné na vyučovaní zo stravy včas neodhlási, musí uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov nižšie. Táto suma sa odpočíta z jednorazového poplatku zákonného zástupcu 20€, ktorý slúži na tento účel nasledovne:

Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20€ sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR (dodržiavanie odhlasovania neprítomného dieťaťa na vyučovaní) bude jednorazový príspevok na stravovanie – suma 20 € vrátené zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.

Čo sa týka stravy pre ZŠ sv. Dominika Savia, žiaci, ktorí odovzdali zápisné lístky obdržia v prvý deň vyučovania t. j. 2. 9. 2019, poštové poukážky s menom a variabilným symbolom, sumou, ktorú bude treba uhradiť a čip, ktorý bude slúžiť na odhlasovanie obeda a odoberanie obeda. Od 1. 9. 2019 budeme mať len jedno jedlo – teda nebude výber.

Uvedený poplatok za stravu je potrebné uhradiť ihneď.

Ďalšia platba za stravu bude v mesiaci 12/2019.

Súčasné trvalé príkazy v banke na úhradu stravného poplatku je potrebné zrušiť.

V prípade nejasností kontaktujte kanceláriu vedúcej ŠJ na tel. čísle 045/5350 254

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň, najneskôr do 08.00 hod. v daný deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 – 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Podmienky použitia dotácie vo výške 1,20 € / obed:

– účasť žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v ZŚ (zapísané v triednej knihe a prihlásené na obed)

– odobratie obeda v zariadení školského stravovania

– ak sa dieťa nezúčastní vyučovania (napr. z dôvodu choroby) a rodič ho zo stravy neodhlási, stravu

uhrádza rodič v plnej výške

– v prípade, že sa dieťa zúčastnilo vyučovania, je prihlásené na stravovanie, ale obed reálne vydaný

dieťaťu nebol, lebo dieťa z rôznych dôvodov nebolo na obede, v tomto prípade na dieťa nepatrí

dotácia na stravu, nakoľko dieťa neodobralo obed, čo je jednou zo zákonných podmienok pre

poskytnutie dotácie na stravu

– v prípade nedostatočnej výšky jednoraz. príspevku na stravovanie nebude stravníkovi poskytnutý obed

– v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní (choroba a iné) , je možné v prvý deň choroby odobrať

obed do čistých nádob, ktoré zákonný zástupca donesie v čase výdaja stravy najneskôr do 13,30 hod.

– nasledujúce dni musí byť žiak zo stravy odhlásený, aj v prvý deň choroby sa obed uhrádza v plnej

výške z jednorazového príspevku na stravovanie

– podľa vyhlášky č. 330/2009 § 2 písm. a) zariadenie školského stravovania zabezpečuje zdravú výživu

detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ pri ZŠ, Námestie mládeže 587/17 vo Zvolene.  Cena čipu je 5 €. Pri odbere stravy je stravník povinný preukazovať sa čipom.

Podmienky pre prijatie žiaka na stravovanie:

– odovzdanie zápisného lístka

– uhradenie stravného poplatku

– uhradenie jednorazového príspevku na stravovanie

– zakúpenie čipového kľúča

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

on-line na web stránke školy – najneskôr do 14.00 h deň vopred,

telefonicky na č. tel.: 045/5350 254  najneskôr do 08.00 hod. v daný deň,

cez objednávací terminál v jedálni, ktorý je sprístupnený od 11.30 do 14.00 hod,

osobne v ŠJ pri ZŠ, Námestie mládeže, Zvolen

Platobné informácie    

IBAN:   SK25  0200  0000  3500  1753  4412

Variabilný symbol :  evidenčné číslo stravníka –  pridelené v ŠJ

Konštantný symbol :   0968

Doplňujúci údaj :  meno, priezvisko, trieda

Príspevok do spoločenstva rodičov

Príspevok 30€ na rodinu, bol odsúhlasený na plenárnom rodičovskom stretnutí dňa 21.09.2017. Sumu môžete uhradiť aj v splátkach. Prvú splátku prosím uhradiť najneskôr do 15.11.2017. Druhú splátku do 15.3. 2018.
Suma: 30€
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2178 1275
Ćíslo účtu: 2621781275/1100
Vedený v Tatra Banka a.s.
Správa pre prijímateľa: meno žiaka, trieda (príklad: Janko Mrkvička, 1.A)