O škole

Základná škola sv.Dominika Savia vo Zvolene vznikla 1. júla 1992. Zriaďovateľ školy je Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo, Banská Bystrica. Našim cieľom je naučiť žiakov spoznávať pravé hodnoty, ktoré človeka formujú a nepravé hodnoty, ktoré ho ponižujú. Vychovávať samostatné a zodpovedné osobnosti v duchu evanjelia.

Ponúkame:

 • záujem o dobro každého dieťaťa
 • vzdelanie ako na štátnej škole
 • dobré uplatnenie na stredných školách
 • vysokú náročnosť pri osvojovaní vedomostí
 • prostredie, v ktorom sa žije láska k blížnemu
 • vyučovanie cudzích jazykov od 1.ročníka
 • vyučovanie a využitie moderných IKT už od 1. ročníka
 • výborné podmienky pre pohybovú prípravu a športové hry
 • účasť na olympiádach,súťažiach v prednese poézie a prózy,speváckych súťažiach

Duchovný program:

 • detské sväté omše
 • duchovnú obnovu pre žiakov formou súťaží a hier
 • adventné zamyslenia
 • spoločná Krížová cesta
 • netradičný Mikuláš
 • duchovné programy podľa liturgického kalendára
 • akadémie

 Naša Základná škola sv. Dominika Savia vo Zvolene v pôsobnosti Banskobystrickej diecézy už 27 rokov vzdeláva, vychováva a vštepuje kresťanské hodnoty deťom nielen zo Zvolena, ale aj z okolitých obcí. Sme školou rodinného typu a všetky radosti aj starosti prežívame tak,  ako v každej rodine. Aj keď sa počtom žiakov radíme medzi menšie školy, do povedomia rodičov sa dostávame svojimi úspechmi. Dlhodobo sa v celoslovenskom testovaní piatakov a deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky umiestňujeme nad celoslovenským priemerom. Posledné roky obsadzujeme medailové priečky v rôznych súťažiach či olympiádach. Sme dvojnásobní víťazi celoštátneho kola biblickej olympiády, majstri Slovenska vo florbale. Aj vďaka týmto úspechom sme získali ocenenie tretia najlepšia škola Slovenska do 300 žiakov. Naša škola ponúka okrem rodinného prostredia aj individuálny prístup k nadaným deťom a deťom s poruchami učenia. Výučba anglického jazyka od1. ročníka a informatickej výchovy od 2. ročníka je pre mnohých záujemcov lákadlom. Na druhom stupni k nim pribúda jazyk francúzsky. Naše triedy sú vybavené tabuľami, ktoré umožňujú interaktívne a projektové vyučovanie s použitím modernej didaktickej techniky. Každoročne organizujeme školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik.  Už 10 rokov sú najobľúbenejšími akciami Rozprávková noc v škole a Prvácka pasovačka. Na Mikuláša už tradične pečieme v škole medovníčky a svoje talenty predvedieme na Vianočnej besiedke pre rodičov.     Pestrý program čaká deti aj v školskom klube Svetielko. Mnohí rodičia s radosťou prijímajú možnosť umiestniť dieťa do katolíckej školy. Tu, prostredníctvom rozšírených hodín náboženskej výchovy, svätých omší a modlitbových stretnutí, dostávajú plnohodnotnú kresťanskú výchovu, ktorá v korešpondencii s rodičovskou výchovou a láskou prináša duchovný rast ich detí. O čom svedčí aj počet kňazov, ktorí boli žiakmi našej školy. Máme 7 kňazov a 2 diakonov.   

Už teraz sa tešíme na predškolákov, ktorí sa k nám prídu zapísať a stanú sa súčasťou našej školskej rodiny.