Aktuality

Oznam riaditeľa školy pre rodičov

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

Základné pokyny k prevádzke školy

 • Žiaci sú povinní dodržiavať epidemiologické a hygienické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19.
 • Žiaci po prerušení vyučovania
  v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni sú pri vstupe do školy povinní odovzdať vyplnené podpísané  tlačivo –
  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka  pdf  docx alebo
  Oznámenie o výnimke z karantény  pdf  docx
 • Pri vchode do školy im bude odmeraná teplota a dezinfikujú si ruky.
 • Žiaci musia mať dve rúška a papierové vreckovky.
 • Účasť na vyučovaní v škole je pre všetkých žiakov povinná.
 • Žiaci chodia na obed podľa rozpisu.

Zákonný zástupca do školy nevstupuje (so školou komunikuje pomocou digitálnych technológií – telefonicky, e-mailom, online rozhovor a pod.). Po skončení vyučovania zákonný zástupca čaká svoje dieťa pred školou.

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti  pdfdocx

Ak dieťa navštevuje ŠKD, vyzdvihne si dieťa u vychovávateľky ŠKD – zazvoní na zvonec pri hlavnom vchode, alebo ju kontaktuje telefonicky
a oznámi, že si prišiel po dieťa a čaká naň pred školou.

Základné pokyny k prevádzke školy:

 • Škola neorganizuje hromadné aktivity.   
 • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter (meranie teploty).
 • Žiaci nosia rúško vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy.
 • Nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúško.
 • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci nosia rúško.
 • Žiaci sa učia prezenčnou formou podľa pevne stanoveného rozvrhu vyučovacích hodín.
 • Škola bude organizovať aktivity v rámci vyučovania tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatickej situácie.
 • Telesná výchova sa realizuje v exteriéri alebo v interiéri podľa covidsport automatu dostupného na https://www.minedu.sk/covid-automat-pre-sport/
 • Všetky miestnosti a priestory v škole, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa budú čistiť  raz denne.
 • Dotykové plochy, ostatné povrchy alebo predmety, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa budú dezinfikovať minimálne 2-krát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).  
 • Toalety sa budú upratovať a dezinfikovať minimálne 3-krát denne a podľa potreby.
 • Podrobnejšie informácie k prevádzke a k vnútornému režimu základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2021/2022 a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov nájdete v ŠKOLSKOM SEMAFORE na šk. rok 2021/2022, ktorý je dostupný na stránke ministerstva školstva, vedy a výskumu SR.

Ponuka detskej jazykovej školy 

  http://www.zsdomzv.sk/wp-content/uploads/2021/08/Ponuka-ZŠ-sv.-D.-Savia-2021.pdf

Oznam školskej jedálne

Dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov a rodič chce aby sa stravovalo, je potrebné priniesť čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia do 8. dňa v mesiaci a následne bude mať nárok na dotáciu na obedy od nasledujúceho mesiaca. Čestné vyhlásenie                      


Oznam školskej jedálne, ktorá dodáva stravu pre našu ZŠ

Zmeny ceny jedla a úhrad za stravovanie od 01.09.2021

Stravné platby od 1.9.2021

https://www.zsmladezezv.sk/download_file_f.php?id=1551744

Zápisný lístok od 01.09.2021 – potrebné doručiť do Školskej jedálne, Námestie mládeže 587/17, Zvolen do 31.08.2021, aby sa žiak/žiačka mohli stravovať od 02.09.2021 Č

Krížová cesta žiakov


Žiadame rodičov, aby do školy neposielali deti s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).

Zároveň vyzývame všetkých rodičov na zodpovednosť – v prípade, ak ich deti alebo oni sami prišli do  kontaktu s covid pozitívnymi ľuďmi alebo sa pohybujú v okolí, kde je zvýšený výskyt koronavírusu, aby svoje deti do školy neposielali. Pomôžete tak predchádzať šíreniu nákazy koronavírusom, chrániť zdravie a  vytvárať bezpečné podmienky na prezenčnú výučbu v škole pre žiakov ako i zamestnancov školy.
O zmene formy vyučovania a prevádzke školy v súvislosti s epidemiologickou situáciou bude škola žiakov a zákonných zástupcov včas informovať prostredníctvom webového sídla školy a aplikácie EduPage.

Ďakujeme Vám všetkým za spoluprácu a prajeme veľa zdravia.

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách

ZŠkola zmenila e-mailovú adresu. Nová e-mailová adresa je: skola.zsdomzv@gmail.com

POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCUZodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2021/2022.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) zo školy podmienečne vylúčené.
 • V prípade, že u žiaka dôjde v priebehu dňa v škole k zhoršeniu zdravotného stavu (zvýšená teplota, príznaky COVID -19) je zákonný zástupca povinný si bezodkladne dieťa zo školy vyzdvihnúť.

Žiadame žiakov a rodičov, aby pravidelne (denne) sledovali stránku školy. Informáciu budeme aktualizovať priebežne podľa vydaných usmernení a pokynov z MŠVVaŠ SR a

Naša škola

Takto vyzerá naša škola, keď je úplne prázdna. Len zvonček v nej smutno vyzváňa. Prosím našich milovaných žiakov, aby si aspoň pri pozeraní na tieto fotografie spomenuli na svoju školičku. A nezabudnite sa učiť! Zároveň nech sa s ňou oboznámia naši budúci prváčikovia a ich rodičia.

Prečo sa stať prvákom na našej škole?

Naši žiaci si pripravili video: “ Prečo práve naša škola je tá naj?“ Venujte prosím niekoľko minút, zdieľajte, šírte to ďalej, nech sa to dostane do širokej kresťanskej verejnosti.
ĎAKUJEME

https://www.youtube.com/watch?v=gcYPOo_KitA&feature=youtu.be

Výsledky Testovanie 5 2019:

Priemerná úspešnosť školy

MAT 78,5 %,  priemerná úspešnosť v SR  63,4 %

SJL 81,4 %,  priemerná úspešnosť v SR 64,8 %

O škole

Základná škola sv.Dominika Savia vo Zvolene vznikla 1. júla 1992. Zriaďovateľ školy je Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo, Banská Bystrica. Našim cieľom je naučiť žiakov spoznávať pravé hodnoty, ktoré človeka formujú a nepravé hodnoty, ktoré ho ponižujú. Vychovávať samostatné a zodpovedné osobnosti v duchu evanjelia.

Ponúkame:

 • záujem o dobro každého dieťaťa
 • vzdelanie ako na štátnej škole
 • dobré uplatnenie na stredných školách
 • vysokú náročnosť pri osvojovaní vedomostí
 • prostredie, v ktorom sa žije láska k blížnemu
 • vyučovanie cudzích jazykov od 1.ročníka
 • vyučovanie a využitie moderných IKT už od 1. ročníka
 • výborné podmienky pre pohybovú prípravu a športové hry
 • účasť na olympiádach,súťažiach v prednese poézie a prózy,speváckych súťažiach

Duchovný program:

 • detské sväté omše
 • duchovnú obnovu pre žiakov formou súťaží a hier
 • adventné zamyslenia
 • spoločná Krížová cesta
 • netradičný Mikuláš
 • duchovné programy podľa liturgického kalendára
 • akadémie

 Naša Základná škola sv. Dominika Savia vo Zvolene v pôsobnosti Banskobystrickej diecézy už 27 rokov vzdeláva, vychováva a vštepuje kresťanské hodnoty deťom nielen zo Zvolena, ale aj z okolitých obcí. Sme školou rodinného typu a všetky radosti aj starosti prežívame tak,  ako v každej rodine. Aj keď sa počtom žiakov radíme medzi menšie školy, do povedomia rodičov sa dostávame svojimi úspechmi. Dlhodobo sa v celoslovenskom testovaní piatakov a deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky umiestňujeme nad celoslovenským priemerom. Posledné roky obsadzujeme medailové priečky v rôznych súťažiach či olympiádach. Sme dvojnásobní víťazi celoštátneho kola biblickej olympiády, majstri Slovenska vo florbale. Aj vďaka týmto úspechom sme získali ocenenie tretia najlepšia škola Slovenska do 300 žiakov. Naša škola ponúka okrem rodinného prostredia aj individuálny prístup k nadaným deťom a deťom s poruchami učenia. Výučba anglického jazyka od1. ročníka a informatickej výchovy od 2. ročníka je pre mnohých záujemcov lákadlom. Na druhom stupni k nim pribúda jazyk francúzsky. Naše triedy sú vybavené tabuľami, ktoré umožňujú interaktívne a projektové vyučovanie s použitím modernej didaktickej techniky. Každoročne organizujeme školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik.  Už 10 rokov sú najobľúbenejšími akciami Rozprávková noc v škole a Prvácka pasovačka. Na Mikuláša už tradične pečieme v škole medovníčky a svoje talenty predvedieme na Vianočnej besiedke pre rodičov.     Pestrý program čaká deti aj v školskom klube Svetielko. Mnohí rodičia s radosťou prijímajú možnosť umiestniť dieťa do katolíckej školy. Tu, prostredníctvom rozšírených hodín náboženskej výchovy, svätých omší a modlitbových stretnutí, dostávajú plnohodnotnú kresťanskú výchovu, ktorá v korešpondencii s rodičovskou výchovou a láskou prináša duchovný rast ich detí. O čom svedčí aj počet kňazov, ktorí boli žiakmi našej školy. Máme 7 kňazov a 2 diakonov.   

Už teraz sa tešíme na predškolákov, ktorí sa k nám prídu zapísať a stanú sa súčasťou našej školskej rodiny.

Kontakt

 • Adresa:
  M.M.Hodžu 1732/9,
  96001 Zvolen
 • Riaditeľ školy: Mgr. et Mgr. Juraj Kubiš
  tel.číslo: 045/5333870
  e-mail: skola.zsdomzv@gmail.com
 • Zástupkyňa školy: PeadDr. Eva Dianišková
  tel.číslo: 045/5333870
  e-mail: skola.zsdomzv@gmail.com
 • Ekonómka školy: Katarína Janúchová
  tel.číslo: 045/5333870
  e-mail: skola.zsdomzv@gmail.com
 • Číslo elektronickej schránky: E0007219043
 • Diécezný školský úrad:
  PO BOX 107 Banská Bystrica
  tel. číslo: 048/4720251
 • Školská jedáleň pri IX. ZŠ, Námestie mládeže  587/17 Zvolen
  tel. číslo: 045/5350254

Pokračovať v čítaní „Kontakt“