Aktuality

Riaditeľ Základnej školy sv. Dominika Savia, Zvolen

v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

riaditeľské voľno dňa  25. 6. 2021 (piatok)

Vo vyučovaní sa bude pokračovať v pondelok 28.6.2020. Dňa 25. 6. 2021 sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

Oznamujeme žiakom a rodičom, že od 3.05.2021 bude vyučovanie všetkých žiakov 1. a 2. stupňa prebiehať prezenčnou formou.

Školská dochádzka

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka Príloha

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT farby okresov

Pravidlá pre vstup do školy:


Vysvetlivky 03.05.2021

Krížová cesta žiakov


Obnovuje sa aj:

 • prevádzka v školskom klube detí I. stupňa, ktorý bude otvorený v čase od 6:15 hod. do 16:45 hod.

Žiadame rodičov, aby do školy neposielali deti s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).

Zároveň vyzývame všetkých rodičov na zodpovednosť – v prípade, ak ich deti alebo oni sami prišli do  kontaktu s covid pozitívnymi ľuďmi alebo sa pohybujú v okolí, kde je zvýšený výskyt koronavírusu, aby svoje deti do školy neposielali. Pomôžete tak predchádzať šíreniu nákazy koronavírusom, chrániť zdravie a  vytvárať bezpečné podmienky na prezenčnú výučbu v škole pre žiakov ako i zamestnancov školy.
O zmene formy vyučovania a prevádzke školy v súvislosti s epidemiologickou situáciou bude škola žiakov a zákonných zástupcov včas informovať prostredníctvom webového sídla školy a aplikácie EduPage.

Ďakujeme Vám všetkým za spoluprácu a prajeme veľa zdravia.

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách

Aktuálne možnosti testovania MOM mesta Zvolen pre zákonných zástupcov žiakov I. stupňa, II. stupňa, pre žiakov II. stupňa a zamestnancov školy pred nástupom na prezenčnú formu vzdelávania sú zverejnené na webovej stránke Mesta Zvolen.M

Prezenčné otvorenie CPPPaP vo Zvolene
Vážení rodičia, pracovný tím CPPPaP vo Zvolene informuje, že od 8. marca 2021 obnovuje individuálnu činnosť prezenčnej formy centra podľa nariadenia MŠVVaŠ SR.

Zmeny ceny jedla a úhrad za stravovanie od 1.1.2021

OBEDs dotácioubez dotácieRežijné
náklady
Mesačne1/2021 –
06/2021
I. stupeň0,01 €1,21 €3,00 €3,20 €19,20 €
II. stupeň0,10 €1,30 €3,00 €5,00 €30,00 €


Škola zmenila e-mailovú adresu. Nová e-mailová adresa je: skola.zsdomzv@gmail.com

Pri zabezpečení vzdelávania po vianočných prázdninách v roku 2021 sa škola riadi dokumentom Návrat do škôl 2021 aktualizovaný 05.01.2021 (manuál). Podrobné informácie nájdete tu.

 1. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať od 7:45 hod. do 13:25 hod. a zadávanie úloh bude prebiehať od 7:45 hod. do 15:00 hod. prostredníctvom programov Edupage a Zoom. Je dôležité, aby žiaci pravidelne sledovali Edupage a webovú stránku školy.
 2. Žiaci 1.- 3. ročníka majú týždenne 10 online vyučovacích hodín, žiaci 4. ročníka 11 online vyučovacích hodín. Žiaci 5. ročníka majú týždenne 11 online vyučovacích hodín, žiaci 6. ročníka 13 online vyučovacích hodín, žiaci 7.- 9. ročníka 15 online vyučovacích hodín.
 3. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie.
 4. Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.
 5. Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne. Online vyučovanie je pre žiaka povinné. Neúčasť na online vyučovaní musí zákonný zástupca ospravedlniť vyučujúcemu. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní sa zapíše ako absencia do triednej knihy.
 6. Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme hodnotenia.
 7. Hodnotenie nebude prebiehať v týchto predmetoch: technika, informatika, telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova.
 8. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.
 9. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.
 10. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, bude kontaktovať vyučujúci, triedny učiteľ alebo vedenie školy a zistí príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, škola zabezpečí papierovú formu zadaných úloh a vedenie školy dohodne spôsob doručenia zadaných úloh žiakovi.
 11. Žiaci aj učitelia sú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať aktualizácie na Edupage, resp. webovej stránke školy.

Podľa rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.01.2021 sa predlžuje termín na hodnotenie žiakov v I. polroku nasledovne: „Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.“ Na hodnotenie práce žiakov počas vyučovania dištančnou formou spôsobenej prerušením vyučovania v školách počas pandémie COVID – 19 budeme využívať nasledujúce všeobecné hodnotiace kritériá: – aktívna práca počas prezenčnej formy vyučovania, – aktívna účasť na vypracovávaní zadaných dištančných úloh, – systematické riešenie zadaných dištančných úloh, – portfóliá žiackych prác (práce, ktoré žiaci poslali späť na ohodnotenie – pracovné listy, úlohy, testy, písomné práca, projekty, prezentácie, riešenia komplexných úloh, tematické práce, samostatné praktické práce a i.)

ŠKOLSKÝ COVID SEMAFOR


Karanténne opatrenia:

– aktívne monitorovať svoj zdravotný stav a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára alebo záchrannú službu,

– zostať v domácej izolácii po dobu určenej hygienikom RÚVZ,

– v prípade objavenia sa príznakov (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) podrobiť sa odberu biologického materiálu z nosohltanu na prítomnosť RNA koronavírusu COVID-19, objednať sa na odber na www.korona.gov.sk,

– zdržať sa sociálnych kontaktov, cestovania, akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Mgr. et Mgr. Juraj Kubiš, riaditeľ školy

Prevádzka a spôsob stravovania v školskej jedálni

 • Základná škola poskytuje stravovanie žiakom 1. – 4. ročníka a zamestnancom.
 • Obed sa bude vydávať v čase od 11:20 do 13:45 hod.
 • Žiaci pred odobraním obeda použijú čip.
 • Rodič odhlasuje svoje dieťa zo stravy cez deň vopred telefonicky alebo do 7:30 hod. v daný deň.
 • Žiaci vstupujú do jedálne v rúšku. Rúško stravník odloží až počas konzumácie obeda.
 • Žiaci prichádzajú na obed v časových intervaloch, podľa stanoveného rozpisu.

Všetky aktuálne informácie k dištančnému vzdelávaniu budú pravidelne aktualizované na webovom sídle školy.

ORGANIZAČNÉ POKYNY od 01.10.2020 do odvolania

POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný, aktualizované MŠVVaŠ SR  dňa 16.09.2020.
 • V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) zo školy podmienečne vylúčené.
 • V prípade, že u žiaka dôjde v priebehu dňa v škole k zhoršeniu zdravotného stavu (zvýšená teplota, príznaky COVID -19) je zákonný zástupca povinný si bezodkladne dieťa zo školy vyzdvihnúť.

Žiadame žiakov a rodičov, aby pravidelne (denne) sledovali stránku školy. Informáciu budeme aktualizovať priebežne podľa vydaných usmernení a pokynov z MŠVVaŠ SR a RÚVZ.


Oznam pre rodičov

Milí rodičia,

oznamuje Vám, že je potrebné uhradiť jednorázový príspevok na stravovanie vo výške 20 eur do 25.8.2020.

Platobné informácie

IBAN:   SK25  0200  0000  3500  1753  4412

Variabilný symbol :  evidenčné číslo stravníka –  pridelené v ŠJ

Konštantný symbol :   0968

Doplňujúci údaj :  meno, priezvisko, trieda

Všeobecné informácie k otvoreniu nového školského roku 2020/2021
 

Milí žiaci, vážení rodičia,

aktuálne všeobecné informácie k otvoreniu nového školského roku 2020/2021 v súvislosti s protipandemickými opatreniami nájdete na:
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021#zakladne-skoly 

Podrobnejšie informácie nájdete na:
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021#zakladne-skoly

Konkrétne informácie týkajúce sa otvorenia nového školského roka 2020/2021 v ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene budú priebežne zverejňované na webovom sídle školy.

Mgr. et Mgr. Juraj Kubiš, riaditeľ školy

Naša škola

Takto vyzerá naša škola, keď je úplne prázdna. Len zvonček v nej smutno vyzváňa. Prosím našich milovaných žiakov, aby si aspoň pri pozeraní na tieto fotografie spomenuli na svoju školičku. A nezabudnite sa učiť! Zároveň nech sa s ňou oboznámia naši budúci prváčikovia a ich rodičia.

Prečo sa stať prvákom na našej škole?

Naši žiaci si pripravili video: “ Prečo práve naša škola je tá naj?“ Venujte prosím niekoľko minút, zdieľajte, šírte to ďalej, nech sa to dostane do širokej kresťanskej verejnosti.
ĎAKUJEME

https://www.youtube.com/watch?v=gcYPOo_KitA&feature=youtu.be

Výsledky Testovanie 5 2019:

Priemerná úspešnosť školy

MAT 78,5 %,  priemerná úspešnosť v SR  63,4 %

SJL 81,4 %,  priemerná úspešnosť v SR 64,8 %

O škole

Základná škola sv.Dominika Savia vo Zvolene vznikla 1. júla 1992. Zriaďovateľ školy je Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo, Banská Bystrica. Našim cieľom je naučiť žiakov spoznávať pravé hodnoty, ktoré človeka formujú a nepravé hodnoty, ktoré ho ponižujú. Vychovávať samostatné a zodpovedné osobnosti v duchu evanjelia.

Ponúkame:

 • záujem o dobro každého dieťaťa
 • vzdelanie ako na štátnej škole
 • dobré uplatnenie na stredných školách
 • vysokú náročnosť pri osvojovaní vedomostí
 • prostredie, v ktorom sa žije láska k blížnemu
 • vyučovanie cudzích jazykov od 1.ročníka
 • vyučovanie a využitie moderných IKT už od 1. ročníka
 • výborné podmienky pre pohybovú prípravu a športové hry
 • účasť na olympiádach,súťažiach v prednese poézie a prózy,speváckych súťažiach

Duchovný program:

 • detské sväté omše
 • duchovnú obnovu pre žiakov formou súťaží a hier
 • adventné zamyslenia
 • spoločná Krížová cesta
 • netradičný Mikuláš
 • duchovné programy podľa liturgického kalendára
 • akadémie

 Naša Základná škola sv. Dominika Savia vo Zvolene v pôsobnosti Banskobystrickej diecézy už 27 rokov vzdeláva, vychováva a vštepuje kresťanské hodnoty deťom nielen zo Zvolena, ale aj z okolitých obcí. Sme školou rodinného typu a všetky radosti aj starosti prežívame tak,  ako v každej rodine. Aj keď sa počtom žiakov radíme medzi menšie školy, do povedomia rodičov sa dostávame svojimi úspechmi. Dlhodobo sa v celoslovenskom testovaní piatakov a deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky umiestňujeme nad celoslovenským priemerom. Posledné roky obsadzujeme medailové priečky v rôznych súťažiach či olympiádach. Sme dvojnásobní víťazi celoštátneho kola biblickej olympiády, majstri Slovenska vo florbale. Aj vďaka týmto úspechom sme získali ocenenie tretia najlepšia škola Slovenska do 300 žiakov. Naša škola ponúka okrem rodinného prostredia aj individuálny prístup k nadaným deťom a deťom s poruchami učenia. Výučba anglického jazyka od1. ročníka a informatickej výchovy od 2. ročníka je pre mnohých záujemcov lákadlom. Na druhom stupni k nim pribúda jazyk francúzsky. Naše triedy sú vybavené tabuľami, ktoré umožňujú interaktívne a projektové vyučovanie s použitím modernej didaktickej techniky. Každoročne organizujeme školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik.  Už 10 rokov sú najobľúbenejšími akciami Rozprávková noc v škole a Prvácka pasovačka. Na Mikuláša už tradične pečieme v škole medovníčky a svoje talenty predvedieme na Vianočnej besiedke pre rodičov.     Pestrý program čaká deti aj v školskom klube Svetielko. Mnohí rodičia s radosťou prijímajú možnosť umiestniť dieťa do katolíckej školy. Tu, prostredníctvom rozšírených hodín náboženskej výchovy, svätých omší a modlitbových stretnutí, dostávajú plnohodnotnú kresťanskú výchovu, ktorá v korešpondencii s rodičovskou výchovou a láskou prináša duchovný rast ich detí. O čom svedčí aj počet kňazov, ktorí boli žiakmi našej školy. Máme 7 kňazov a 2 diakonov.   

Už teraz sa tešíme na predškolákov, ktorí sa k nám prídu zapísať a stanú sa súčasťou našej školskej rodiny.

Kontakt

 • Adresa:
  M.M.Hodžu 1732/9,
  96001 Zvolen
 • Riaditeľ školy: Mgr. et Mgr. Juraj Kubiš
  tel.číslo: 045/5333870
  e-mail: skola.zsdomzv@gmail.com
 • Zástupkyňa školy: PeadDr. Eva Dianišková
  tel.číslo: 045/5333870
  e-mail: skola.zsdomzv@gmail.com
 • Ekonómka školy: Katarína Janúchová
  tel.číslo: 045/5333870
  e-mail: skola.zsdomzv@gmail.com
 • Číslo elektronickej schránky: E0007219043
 • Diécezný školský úrad:
  PO BOX 107 Banská Bystrica
  tel. číslo: 048/4720251
 • Školská jedáleň pri IX. ZŠ, Námestie mládeže  587/17 Zvolen
  tel. číslo: 045/5350254

Pokračovať v čítaní „Kontakt“